นายแพทย์กรณ์ ธงทอง

นายแพทย์กรณ์ ธงทอง

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม