นายแพทย์กรณ์ ธงทอง

นายแพทย์กรณ์ ธงทอง

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาตร์โรคหัวใจ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:30-15:30 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม