นายแพทย์จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร

นายแพทย์จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร

ความชำนาญ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

SUN 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

ถามคำถาม