นายแพทย์ฎายิน แสนประดิษฐ์

นายแพทย์ฎายิน แสนประดิษฐ์

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม