นายแพทย์ณัฐพล วทัญญุตา

นายแพทย์ณัฐพล วทัญญุตา

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม