นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ

นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2528)
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2524)

ถามคำถาม