นายแพทย์ธีระ สุขราม

นายแพทย์ธีระ สุขราม

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป, อายุรแพทย์ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
อายุรแพทย์ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.