นายแพทย์ธีระ สุขราม

นายแพทย์ธีระ สุขราม

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป, อายุรแพทย์ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
อายุรแพทย์ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม