นายแพทย์ปริวรรธน์ ระเด่น

นายแพทย์ปริวรรธน์ ระเด่น

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2554)
  • วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2558)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.