นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

ความชำนาญ

มะเร็งวิทยานรีเวช, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

  • 2545 - แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2549 - วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2551 - วุฒิบัตรอนุสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2555 - ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ CREST,National University Hospitsl Singapore
  • 2558 - ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์(รักษาภาวะมีบุตรยาก)จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • 2562 - ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • 2563 - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการเจริญพันธุ์ในมุนษย์ University of Valencia,Spain

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.