แพทย์หญิงภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล

แพทย์หญิงภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม