แพทย์หญิงวรกานต์ ตัณฑุลมาศ

แพทย์หญิงวรกานต์ ตัณฑุลมาศ

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SUN 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

ถามคำถาม