พญ. ชนกนันทน์ บุรีรักษ์

พญ. ชนกนันทน์ บุรีรักษ์

ความชำนาญ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(2558)
  • วุฒิบัตรสาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2564)
  • ประกาศนียบัตร สาขารักษาเทคนิคขั้นสูง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2565)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.