แพทย์หญิง จิตต์เกษม พงศาปาน

แพทย์หญิง จิตต์เกษม พงศาปาน

ความชำนาญ

รังสีวิทยา
รังสีร่วมรักษา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
  • วุฒิบัตร สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.