แพทย์หญิงพัณทิพา ห่วงประโคน

แพทย์หญิงพัณทิพา ห่วงประโคน

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
  • วุฒิบัตร สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2561)

ถามคำถาม