แพทย์หญิง ปองธิดา พรมคง

แพทย์หญิง ปองธิดา พรมคง

ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

การศึกษา:

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2560)
  • ปริญญาโท ทางด้านผิวหนัง จาก University of London (2022)

ถามคำถาม