รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

ความชำนาญ

Radiotherapy and Nuclear Medicine

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • 2529 – รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2524 – แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถามคำถาม