พญ.ศุภร สาครินทร์

พญ.ศุภร สาครินทร์

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์
อายุรแพทย์ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • 2549: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
แพทย์ประจำบ้าน
 • 2555: สาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 • 2563: โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
วุฒิบัตร
 • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2555
 • สาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, ประเทศไทย, 2563
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2549-2550: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์, ประเทศไทย
 • 2550-2552: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลบางนา, ประเทศไทย
 • 2552-2555: แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลชลบุรี (โครงการร่วม), ประเทศไทย
 • 2555-2561: อายุรแพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย
 • 2561-2563: แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
 • 2563-ปัจจุบัน: อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย
Publication
 • 2554: Chittmittrapap S, Srichomkwun P, Sakarin S et al. Predictors for the Mortality of Spontaneous Bacterial Peritonitis(SBP). Gastroenterol 2011;140(5): S-957–S-958
In process and non publication
 • 2554: อัตราตาย 1 ปี จากภาวะติดเชื้อในช่องท้องจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งเกิดขึ้นเองในผู้ป่วยตับแข็งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • 2563: The spatial epidemiology of patients who were screened for and diagnosis of Primary Alodosteronism in Southern Thailand. (By Suporn Sakarin, Noppadol Kietsiriroje, Hutcha Sriplung and Onnicha Sunthornlohanakul)
 • 2563: The first case report of nimesulide associated insulin autoimmune syndrome [IAS] in rheumatoid arthritis patient. (By Suporn Sakarin and Rattana Leelawattana)
 • 2563: Mini-review: technique of insulinoma identification. (By Suporn Sakarin and Rattana Leelawattana)

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์-พฤหัสบดี , วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00น.

ถามคำถาม

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.