นพ.สุฤทธิ์ สฤษดิพันธุ์

นพ.สุฤทธิ์ สฤษดิพันธุ์

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2559)
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา (2566)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.