พญ.ธิดารัตน์ วทัญญุตา

พญ.ธิดารัตน์ วทัญญุตา

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

ถามคำถาม