นพ.วชิระ จรุงเกียรติขจร

นพ.วชิระ จรุงเกียรติขจร

ความชำนาญ

รังสีวิทยา
รังสีร่วมรักษา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา, ภาควิชารังสีวิทยา, โรงพยาบาลสงขานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย
  • อนุสาขาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา, ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย

ตารางออกตรวจ

ทำนัดติดต่อแผนก

ถามคำถาม