นายแพทย์วีรวิชญ์ เชิญตระกูลปพัฒน์

นายแพทย์วีรวิชญ์ เชิญตระกูลปพัฒน์

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล (2564)

ถามคำถาม