BDMS PHUKET จับมือศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดา มอ.ภูเก็ต พุ่งเป้า จ.ภูเก็ต นำร่องพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริม Medical Tourism

BDMS PHUKET จับมือศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดา มอ.ภูเก็ต พุ่งเป้า จ.ภูเก็ต นำร่องพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริม Medical Tourism

BDMS PHUKET จับมือศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดา มอ.ภูเก็ต พุ่งเป้า จ.ภูเก็ต นำร่องพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริม Medical Tourism

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมด้วยนายแพทย์พิริยะ อธิสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เป็นตัวแทนในนาม BDMS PHUKET ร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

จากความการร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร เชื่อว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์จะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพสูงในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคต