นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการตรวจและรักษาโรค (Patient Privacy Notice) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้รับบริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า โรงพยาบาลได้มีการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลของท่าน (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลไว้ในครอบครองของโรงพยาบาล ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ดังนั้น เพื่อเป็นการแจ้งและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งข้อมูลอันมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลและสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลได้จัดทำนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phuketinternationalhospital.com/privacy กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมาตรา 95 ท่านสามารถถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้านการตลาด เช่น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับลูกค้า กิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้า ข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของโรงพยาบาล เป็นต้น ได้ทางลิงก์ด้านล่าง หรือ ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 076 361 888 ทั้งนี้ เมื่อโรงพยาบาลได้รับคำขอจากท่าน โรงพยาบาลจะพิจารณาดำเนินการตามที่ พ.ร.บ.ฯ กำหนด