รับสมัครแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์


สวัสดิการที่จะได้รับ

  1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  2. สวัสดิการอาหารกลางวัน
  3. สวัสดิการตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ
  4. การอบรมดูงาน

เอกสารประกอบการสมัคร (Documents for application)

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (1 photos)
  2. สำเนาใบปริญญาบัตร, สำเนาใบวุฒิบัตร และ สำเนาใบอนุญาต (Copy of degree, copies of diplomas, and copy of medical/ dental license/ registration number)
  3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of ID card/ passport, copy of tax ID card)
  4. สำเนากรมธรรม์ประกันวิชาชีพ (Copy of malpractice liability insurance)
  5. สำเนาเลขที่บัญชี (Copy of bank account)