แพทย์หญิง กมลา เตชวิวรรธน์

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

ฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2550)

นายแพทย์ กรณ์ ธงทอง

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

แพทย์หญิง กรรณิการ์ เซียวทวีสิน

ความชำนาญ: ตจวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ประกาศนียบัตร สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง (2558)

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

นายแพทย์ กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Fellowship of Hand and Microsurgery โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2558)

วุฒิบัตร กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)

นายแพทย์ กสิณ วิริยานุกูลวงศ์

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558),

Phuket International Hospital