แพทย์หญิง กมลา เตชวิวรรธน์

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา & เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2550)

นายแพทย์ กรณ์ ธงทอง

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ & อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

นายแพทย์ กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Fellowship of Hand and Microsurgery โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2558)

วุฒิบัตร กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)

นายแพทย์ กอบกิจ ศิลา

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

จบหลักสูตรแพทย์ฝึกหัด จาก โรงพยาบาลตำรวจ , 2559-2560

แพทยศาสตรบัณฑิต Gullas college of Medicine สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , 2558

แพทย์หญิง กานต์ธิดา จงจิตต์

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2558),

Phuket International Hospital