รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2524), วุฒิบัตร สาขา

โสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2530), อนุมัติบัตร สาขา

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยโสตฯ (2550)

ทำนัด

นายแพทย์นภนต์ จันทมณี

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)

วุฒิบัตร สาขา กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตรอนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

ทำนัด

นพ.สิปป์ภวิชญ์ อิสริวาทีกร

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ&อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2563)

วุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2565)

ทำนัด

นพ.ธัชพล อภินันท์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2558)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา(2565)

ทำนัด

พญ.พิมพ์ศิริ อนันต์ศิริภัณฑ์

ความชำนาญ: ตจวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)

วุฒิบัตร ตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2565)

ทำนัด

นพ.เกริกเกียรติ อำนวยผล

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2564)

ทำนัด

ทันตแพทย์หญิงฐิตินาถ ธรรมรักษ์

ความชำนาญ: ทันตกรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)

ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยบอสตัน (2535)

ทำนัด

นายแพทย์สิงโต ศิริวิโรจน์

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561)

วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2565)

ทำนัด

แพทย์หญิงพัณทิพา ห่วงประโคน

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)

วุฒิบัตร สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2561)

ทำนัด

นายแพทย์จิรเดช ปัญญาสุทธิกิจ

ความชำนาญ: กุมารศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)

วุฒิบัตร สาขา กุมารศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2555)

ทำนัด

แพทย์หญิงรุจิเรข ลีลานภาภัทร

ความชำนาญ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2543)

ทำนัด

แพทย์หญิง พรรณิศา ประดิษฐสุขถาวร

ความชำนาญ: จักษุแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

2561-2563 Glaucoma Research Fellow, Moorfields Eye Hospital, UCL, London

2559 ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

2557 วุฒิบัตร สาขา จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำนัด

แพทย์หญิง ณัฐพร ภวัครานนท์

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2561)

วุฒิบัตร อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2023)

ทำนัด

แพทย์หญิง จิตต์เกษม พงศาปาน

ความชำนาญ: รังสีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)

วุฒิบัตร สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2557)

ทำนัด

นายแพทย์ เชิดชัย เจียมสินกุล

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย่เชียงใหม่ (2535)

วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ  (2539)

ทำนัด

พญ.อาภาศรี สุขสำราญ

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

2566 ประกาศนียบัตรการใช้อัลตราซาวด์ร่วมกับการฉีดฟิลเลอร์ และ สารเติมเต็มความงาม,ประเทศไทย

2566 ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ และเลเซอร์ผิวหนัง, ประเทศไทย

2565 ประกาศนียบัตรการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธีโมห์(Mohs surgery,   สหรัฐอเมริกา

2563 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พยาธิวิทยาผิวหนัง  (Board-certified dermatopathologist), ประเทศไทย

2561 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ (Board-certified dermatologist)ม ประเทศไทย

2554: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ทำนัด

พญ.วรุณ ตั้งจิตราพิทักษ์

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ (2562)

วุฒิบัตรอนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (2566)

ทำนัด

พญ.วริษฐา จันทร์ทักษิโณภาส

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)

วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ (2562)

วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกและเกิดและปริกำเนิด (2566)

ทำนัด

พญ.จิรายุ พุทธให้

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)

ทำนัด

พญ.สุธีธร ทองตัน

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2557

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี 2563

ทำนัด

นพ.รวินทร์ สวนาพร

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร เพศวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564)

ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร เพศเวชศาสตร์ทางเพศ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564)

วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(2563)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(2560)

เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

ทำนัด

นพ.สรวีร์ วีระโสภณ

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดสาขาส่องกล้องทางเดินปัสสาวะจากโรงพยาบาลจุนเทนโด โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น (2565)

วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอด การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ Da VinCi และ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จากโรงพยาบาลฉางกึง ประเทศไต้หวัน (2562)

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)

เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)

ทำนัด

นพ.สุฤทธิ์ สฤษดิพันธุ์

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2559)

วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา (2566)

ทำนัด

นพ.ปุณภณ วรานพหิรัญ

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)

วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี(2563)

วุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2566)

ทำนัด

พญ. ชนกนันทน์ บุรีรักษ์

ความชำนาญ: รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(2558)

วุฒิบัตรสาขา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2564)

ประกาศนียบัตร สาขารักษาเทคนิคขั้นสูง แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2565)

ทำนัด

แพทย์หญิงกมลา เตชวิวรรธน์

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา&เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2550)

ทำนัด

นายแพทย์กรณ์ ธงทอง

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ&อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

ทำนัด

นายแพทย์กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Fellowship of Hand and Microsurgery โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2558)

วุฒิบัตร กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)

ทำนัด

นายแพทย์กอบกิจ ศิลา

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

จบหลักสูตรแพทย์ฝึกหัด จาก โรงพยาบาลตำรวจ , 2559-2560

แพทยศาสตรบัณฑิต Gullas college of Medicine สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , 2558

ทำนัด

นายแพทย์กิตติพัฒน์ สิทธิธำรงกุล

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

ทำนัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา เวศกิจกุล

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2554)

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

ทำนัด

นายแพทย์จิรชาติ พรหมมาศ

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2564

กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2562

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558

ทำนัด

นายแพทย์จิรัฐติ จารุวัฒนสุนทร

ความชำนาญ: อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา: ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2562

ทำนัด

นายแพทย์จุมพล พงษ์ชัยกุล

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2529)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2523)

ทำนัด

นายแพทย์ชนินทร์ วิญญูประดิษฐ์

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2521)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (2516)

ทำนัด

นายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป&เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

ทำนัด

นายแพทย์ชัยวิทย์ วนาโรจน์

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2533)

ทำนัด

นายแพทย์ชาติ สุริยาวุฒิธรรม

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2547)

ทำนัด

นายแพทย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Clinical Fellow in Spine Surgery มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)

ทำนัด

แพทย์จีนชีฮาว อุย

ความชำนาญ: ฝังเข็ม

ภาษา: จีน & อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตรแพทย์จีน และการฝังเข็ม จาก Hong Kong Institute of Chinese Medicine and Practitioner (2546)

วุฒิบัตร นวดแผนไทย (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรกรรม วิทยาลัยแพทย์จีนปักกิ่ง (2553)

ทำนัด

แพทย์หญิงชุติมา โฆษิตชัยวัฒน์

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดลรามาธิบดี (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2547)

ทำนัด

นายแพทย์ฎายิน แสนประดิษฐ์

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2545)

ทำนัด

นายแพทย์ณัฐพล วทัญญุตา

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)

ทำนัด

แพทย์หญิงตะวันใหม่ เที่ยงภักดิ์

ความชำนาญ: รังสีแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2549)

ทำนัด

แพทย์หญิงธนรส บุญยัง

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2542)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2536)

ทำนัด

นายแพทย์ธนารัตน์ สกุลชิต

ความชำนาญ: รังสีแพทย์

ภาษา: ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , 2548

รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554

ทำนัด

นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์&อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2528)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2524)

ทำนัด

นายแพทย์ธันวา ธีรัตพชรากุล

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (2560)

ทำนัด

นายแพทย์ธีระ สุขราม

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป&อายุรแพทย์ศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร (2560)

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร (2557)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551)

ทำนัด

แพทย์หญิงธีรารัตน์ ควรสมาน

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)

ทำนัด

แพทย์หญิงนงนุช วีรปกรณ์

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ&อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล (2553)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2544)

ทำนัด

แพทย์หญิงนนทิดา โรจนพิทยากร

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (2551)

ทำนัด

นายแพทย์นิธิพัทธ์ วทัญญุตา

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์&อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2550)

ทำนัด

ทันตแพทย์หญิงนุชนรี อัครชนียากร

ความชำนาญ: ทันตกรรม&ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

2553 , ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

2547 , ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทำนัด

นายแพทย์ปณต จุลดุสิตพรชัย

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(2539)

ทำนัด

แพทย์หญิงปถมาภรณ์ ลือสัตย์จา

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคไต&อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคไต มหาวิทยาลัยมหิดล (2560)

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2552)

ทำนัด

นายแพทย์ปริญญา ญาณพิสิฐกุล

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2547)

ทำนัด

นายแพทย์ปริวรรธน์ ระเด่น

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2554)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2558)

ทำนัด

แพทย์หญิงปลื้มจิตร ตันกี่

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคไต&อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2552)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)

ทำนัด

นายแพทย์ปานรวี มีมารยาตร์

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2536)

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2544)

ทำนัด

แพทย์หญิงปิยนุช ทองเสมอ

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2564

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2560

ทำนัด

นายแพทย์ปิยะ อินณชิต

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์&ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2543)

ทำนัด

นายแพทย์ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)

ทำนัด

นายแพทย์พงศธร สงวนเชื้อ

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่งศิริราชพยาบาล (2542)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2540)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537)

ทำนัด

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิจิตรุจนพันธุ์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

• แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ทำนัด

ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพชิรา โรจนพิทยากร

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (2527)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2521)

ทำนัด

แพทย์หญิงพรรณราย ช่วยพัฒน์

ความชำนาญ: ศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ (2551)

ทำนัด

แพทย์หญิงพัชร นันทศรี

ความชำนาญ: จักษุแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร เฉพาะทางสาขา จักษุวิทยา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ ศิริราชพยาบาล

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำนัด

นายแพทย์พิธมน ศุกรินทร์

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2548)

ทำนัด

นายแพทย์พิสัณห์ นามเกิด

ความชำนาญ: จักษุแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2542)

ทำนัด

แพทย์หญิงภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ&อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2560)

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

ทำนัด

แพทย์หญิงภัทรียา ธารสิริโรจน์

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2539)

ทำนัด

ด็อกเตอร์นายแพทย์ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์

ความชำนาญ: ตจวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขา MSc.+D.SC. โรคผิวหนัง มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)

ทำนัด

ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ความชำนาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)

ปริญญาโททันตกรรมสำหรับเด็ก (2563)

วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก (2565)

ทำนัด

นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

ความชำนาญ: มะเร็งวิทยานรีเวช&สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

2545 - แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2549 - วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2551 - วุฒิบัตรอนุสาขา มะเร็งวิทยานรีเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2555 - ประกาศนียบัตร เทคโนโลยีเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ CREST,National University Hospitsl Singapore

2558 - ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์(รักษาภาวะมีบุตรยาก)จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

2562 - ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

2563 - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการเจริญพันธุ์ในมุนษย์ University of Valencia,Spain

ทำนัด

นายแพทย์รณัยชนก ทองวิเชียร

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2562

เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2561

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2556

ทำนัด

แพทย์หญิงรวิพร อธิกิจรุ่งเรือง

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2554 )

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (2548)

ทำนัด

แพทย์หญิงวรมน พลายชุม

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555

ทำนัด

แพทย์หญิงวลัยวรรณ กิตติธรกุล

ความชำนาญ: รังสีแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2530)

ทำนัด

นายแพทย์วีรชาติ ลิ้มจิตสมบูรณ์

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง (2554)

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (2550)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวชิระพยาบาล (2543)

ทำนัด

นายแพทย์วีรวัฒน์ ติรนันท์มงคล

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537

ทำนัด

นายแพทย์วีระ จิตตปาลกุล

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)

ทำนัด

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ กฤตลักษณ์กุล

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป&อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต(2543),

ทำนัด

นายแพทย์ศุภชัย พันธ์พิเชฐ

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน (2558)

วุฒิบัตรศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

ทำนัด

นายแพทย์ศุษณะ สกุลพิพัฒน์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

Fellowship สาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง (2553)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2544)

ทำนัด

นายแพทย์สงวน คุณาพร

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งความงาม (2527)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525- 2527)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2521- 2525)

ทำนัด

นายแพทย์สมพบ รักษาสกุลวงศ์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลตำรวจ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

ทำนัด

นายแพทย์สมศักดิ์ ธาราไชย

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2538)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรฺวิโรฒน์ ประสานมิตร (2534)

ทำนัด

นายแพทย์สรายุทธ์ แท่นนิล

ความชำนาญ: มะเร็งวิทยานรีเวช&สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร มะเร็งวิทยานรีเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2560)

วุฒิบัตร สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

ทำนัด

นายแพทย์สิทธิพร เตชาธรรมนันท์

ความชำนาญ: ตจวิทยา&เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ประกาศนียบัตรขั้นสูง จากสถาบันโรคผิวหนัง (2548)

อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (2544)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2538)

ทำนัด

นายแพทย์สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์&ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)

ทำนัด

แพทย์หญิงสุวาณี ศิวะวิชชกิจ

ความชำนาญ: รังสีแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

รังสีวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2555

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2549

ทำนัด

นายแพทย์สุวิทย์ ทองเจริญทรัพย์

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า (2543)

ทำนัด

นายแพทย์อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา: ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2556

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2563

ทำนัด

นายแพทย์อรรถพล จิตต์วิวัฒน์

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา: ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , 2552

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี , 2558

เวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ , 2562

ทำนัด

นายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์มะเร็ง วิทยารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)

ทำนัด

แพทย์หญิงอุมาพร สันติกุลานนท์

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยชียงใหม่ (2539)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

ทำนัด

แพทย์จีนเจียระไน อุย

ความชำนาญ: ฝังเข็ม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

ทำนัด

นายแพทย์เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาแพทยศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล (2544)

ทำนัด

แพทย์หญิงเตือนตา ตันสกุล

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์&อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539)

ทำนัด

นายแพทย์แดนสันติ์ พันธ์สงวนสุข

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์&ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี , 2559

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2550

ทำนัด

แพทย์หญิงแสงเดือน สำราญทรัพย์

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคไต&อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (2555)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

ทำนัด

นายแพทย์ไพโรจน์ รัตนากรกุล

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2533)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2527)

ทำนัด