รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2524), วุฒิบัตร สาขา

โสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2530), อนุมัติบัตร สาขา

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยโสตฯ (2550)

ทำนัด

นายแพทย์นภนต์ จันทมณี

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)

วุฒิบัตร สาขา กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตรอนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

ทำนัด

นพ.สิปป์ภวิชญ์ อิสริวาทีกร

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ&อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2559)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2563)

วุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2565)

ทำนัด

นพ.ธัชพล อภินันท์

ความชำนาญ: ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2558)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา(2565)

ทำนัด

พญ.พิมพ์ศิริ อนันต์ศิริภัณฑ์

ความชำนาญ: ตจวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)

วุฒิบัตร ตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2565)

ทำนัด

นพ.เกริกเกียรติ อำนวยผล

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (2564)

ทำนัด

ทันตแพทย์หญิงฐิตินาถ ธรรมรักษ์

ความชำนาญ: ทันตกรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)

ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยบอสตัน (2535)

ทำนัด

นายแพทย์สิงโต ศิริวิโรจน์

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2561)

วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2565)

ทำนัด

แพทย์หญิงพัณทิพา ห่วงประโคน

ความชำนาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)

วุฒิบัตร สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2561)

ทำนัด

แพทย์หญิงกมลา เตชวิวรรธน์

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา&เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2550)

ทำนัด