นายแพทย์ เสฏฐวุฒิ เทพหนู

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร & อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

นายแพทย์ เอกราช อังกินันทน์

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554

แพทย์หญิง แสงเดือน สำราญทรัพย์

ความชำนาญ: อายุรศาสตร์โรคไต & อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (2555)

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

แพทย์หญิง โศภิตา อนันตมงคลกุล

ความชำนาญ: จักษุแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555

จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี , 2561

นายแพทย์ ไพโรจน์ รัตนากรกุล

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2533)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2527)

Phuket International Hospital