แพทย์หญิง กานต์ธิดา จงจิตต์

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (2558),

นายแพทย์ กิตติ มาลากร

ความชำนาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา & เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2559)

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (2551)

นายแพทย์ กิตติพัฒน์ สิทธิธำรงกุล

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

นายแพทย์ กิตติภัต ชลสุวัฒน์

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

แพทย์หญิง ขวัญจิตร โภคาผล

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป & เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2546)

Phuket International Hospital