แพทย์หญิง โศภิตา อนันตมงคลกุล

ความชำนาญ: จักษุแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555

จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี , 2561

นายแพทย์ ไพโรจน์ รัตนากรกุล

ความชำนาญ: วิสัญญีวิทยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2533)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2527)

Phuket International Hospital