แพทย์หญิง สุธาสินี เลิศภัทรมนัส

ความชำนาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556),

นายแพทย์ สุธีร์ กิตติธรกุล

ความชำนาญ: อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต ศิริราชพยาบาล (2543)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล (2536)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2530)

แพทย์หญิง สุรีย์พร ชวกิตติกุล

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)

แพทย์หญิง สุวาณี ศิวะวิชชกิจ

ความชำนาญ: รังสีวิทยาทั่วไป

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขารังสีวินิจฉัยทั่วไป ศิริราชพยาบาล (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549)

นายแพทย์ สุวิทย์ ทองเจริญทรัพย์

ความชำนาญ: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด (2548)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า (2543)

Phuket International Hospital