นายแพทย์ ณัฐพล วทัญญุตา

ความชำนาญ: ศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)

ทันตแพทย์หญิง ณัฐรุจี จุติดำรงพันธ์

ความชำนาญ: ทันตกรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2528)

แพทย์หญิง ตะวันใหม่ เที่ยงภักดิ์

ความชำนาญ: รังสีแพทย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(2549)

ทันตแพทย์หญิง ทิพาพัฒน์ อรรถธรรม

ความชำนาญ: ทันตกรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2547)

นายแพทย์ ธนคม ใหลสกุล

ความชำนาญ: ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

ข้อมูลการศึกษา:

วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2541)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (2537)

Phuket International Hospital